कोरोना भाईरस महामारीको कारण भएको लकडाउनले आफ्नो शेयर सदस्यहरुलाई केही कठीन पेरको महसुस गरी सञ्चालक समितिले ब्याज छुटको निर्णय गरेको छ । यसै गरी बचतकर्ता शेयर सदस्य तथा बालबचतकर्ताहरुलाई २०७७ जेष्ठ र असार महिनामा संस्थामा भएको बचतमा ०.५ प्रतिशत ब्याज थप गर्ने निर्णय गरेको छ । शेयर सदस्यहरुलाई सहज बनाउनको लागि ऋण ढिलातिरेबापत र बचत ढिला गरे बापत लिने हर्जना असार मसान्त सम्म बुझाउदा छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

कोरोना भाईरस महामारीको कारण भएको लकडाउनले आफ्नो शेयर सदस्यहरुलाई केही कठीन पेरको महसुस गरी सञ्चालक समितिले ब्याज छुटको निर्णय गरेको छ । यसै गरी बचतकर्ता शेयर सदस्य तथा बालबचतकर्ताहरुलाई २०७७ जेष्ठ र असार महिनामा संस्थामा भएको बचतमा ०.५ प्रतिशत ब्याज थप गर्ने निर्णय गरेको छ । शेयर सदस्यहरुलाई सहज बनाउनको लागि ऋण ढिलातिरेबापत र बचत ढिला गरे बापत लिने हर्जना असार मसान्त सम्म बुझाउदा छुट दिने निर्णय गरेको छ ।